Im Wörterbuch Diki verwendete Symbole

Na tej stronie możesz poznać oznaczenia stosowane w słowniku Diki, aby korzystanie z niego odbywało się możliwie sprawnie.

Brytyjski angielski i amerykański angielski

Słownik angielskiego uwzględnia odmiany języka używane w różnych krajach oraz przez różne grupy społeczne:

Oznaczenia gramatyczne czasowników

[transitive], [przechodni] – czasowniki przechodnie

Czasowniki przechodnie to takie, które wymagają zarówno podmiotu (czyli osoby, która jest wykonawcą czynności), jak i dopełnienia (czyli osoby lub przedmiotu, na którym czynność jest wykonywana).

Na przykład w zdaniu:

Tom lifted the box. = Tom podniósł pudełko.

"Tom" jest podmiotem czasownika lift (czyli wykonawcą czynności), natomiast "box" jest dopełnieniem (przedmiotem, na którym wykonywana jest czynność). Czasownik lift w tym znaczeniu jest przechodni, co oznacza, że występuje z dopełnieniem - zdanie "Tom lifted." nie miałoby sensu.

[intransitive], [nieprzechodni] – czasowniki nieprzechodnie

Czasowniki nieprzechodnie występują bez dopełnienia (na przykład "sleep").

Niektóre czasowniki mogą występować zarówno jako czasowniki przechodnie ("transitive"), jak i nieprzechodnie ("intransitive"). Na przykład czasownik "eat" w zdaniu:

He is eating soup. = On je zupę.

zachowuje się jak czasownik przechodni (dopełnieniem jest słowo "soup"), natomiast w zdaniu:

She is eating. = Ona je.

jak czasownik nieprzechodni (nie ma dopełnienia).

Oznaczenia gramatyczne rzeczowników

[countable], [policzalny] – rzeczowniki policzalne

Rzeczowniki policzalne posiadają zarówno formę liczby pojedynczej, jak i mnogiej.

Przykłady:

boy = chłopiec
tree = drzewo
woman = kobieta

[uncountable], [niepoliczalny] – rzeczowniki niepoliczalne

Tagiem [niepoliczalny] oznaczone są angielskie rzeczowniki niepoliczalne. W szczególności są to:

a) nazwy substancji, na przykład:

milk = mleko
water = woda
sugar = cukier
bread = chleb

b) różne nazwy i pojęcia abstrakcyjne, na przykład:

music = muzyka
tennis = tenis
happiness = szczęście

Należy pamiętać, że wiele rzeczowników, które w języku polskim są policzalne, w języku angielskim policzalnymi nie jest. Ich "niepoliczalność" trzeba przyswoić wraz ze znaczeniem, by później uniknąć niepotrzebnych błędów.

money = pieniądze
advice = rada, rady
hair = włosy
information = informacja

Rzeczowniki niepoliczalne pod względem gramatycznym są traktowane jak liczba pojedyncza, a więc:

This money is dirty. = Te pieniądze są brudne.
Your hair is wet. = Twoje włosy są mokre.

W przypadku wielu rzeczowników, takich jak information, news, advice chcielibyśmy w zależności od kontekstu używać ich w liczbie mnogiej lub pojedynczej. Jak sobie poradzić?

Ze znaczeniem mnogim nie ma problemu, używamy rzeczownika tak, jak on wygląda:

This is all the necessary information. = To są wszystkie potrzebne informacje.

Dla podkreślenia jednostkowości potrzebujemy specjalnego określenia, które współbrzmi z niepoliczalnym charakterem rzeczownika np.

This is the necessary piece of information. = To jest ta potrzebna wiadomość.

(Wyraz "a piece – kawałek" niejako "wycina" jedną cząstkę z niepoliczalnej "information".)

Niektóre rzeczowniki niepoliczalne, jakkolwiek niepoliczalne ze swej natury, w pewnym kontekście dają się policzyć. Na przykład w kawiarni zamawiamy "two teas" – dwie herbaty, mając na myśli dwie filiżanki, lub w pubie zamówimy "four beers" – czyli cztery piwa. A gdy znajdziemy włos w zupie, będziemy kelnerowi reklamować danie mówiąc: "there is a hair in my soup – w mojej zupie jest włos".

Są też takie rzeczowniki, co do których wydaje nam się, że są policzalne, jak na przykład chleb. Po polsku możemy kupić "chleb" i "dwa chleby". Ale systematyczny Anglik argumentuje, że przecież liczymy bochenki, a nie chleb i że to tylko bochenki są policzalne, a nie chleb jako taki:

Bread / a loaf of bread – chleb / bochenek chleba

A jeśli chcemy kupić "dwa chleby" to po angielsku poprosimy o "two loaves of bread". Jeśli kupiliśmy "dwa mleka" (w języku polskim taki dziwoląg nie razi), to Anglik na pewno kupił dwa litry, czy kartony mleka:

Milk / a litre, a carton of milk – mleko / litr, karton mleka, a w liczbie mnogiej:
Two litres / two cartons of milk – dwa litry / kartony mleka

[countable usually plural], [policzalny zwykle liczba mnoga] – rzeczowniki policzalne (zazwyczaj w liczbie mnogiej)

Rzeczowniki policzalne, których używa się głównie w liczbie mnogiej.

[countable and uncountable], [policzalny lub niepoliczalny] – rzeczowniki policzalne lub niepoliczalne

Rzeczowniki, które w zależności od kontekstu, mogą być policzalne lub niepoliczalne.

[singular], [tylko liczba pojedyncza] – rzeczowniki tylko w liczbie pojedynczej

[plural], [tylko liczba mnoga] – rzeczowniki tylko w liczbie mnogiej

Oznaczenia rejestru językowego słów

(slang) = Wort wird in der Umgangssprache verwendet

(formal) = Wort wird in der Amtssprache verwendet

(informal) = Wort wird in der Alltagssprache verwendet

(literary) = literarischer Begriff

(technical) = Fachbegriff

(old-fashioned) = Wort veraltet, jetzt nur selten verwendet

(old use) = das Wort wurde in früheren Jahrhunderten verwendet (z.B. thy)

(spoken) = das Wort wird häufig in der gesprochenen Sprache verwendet

(written) = das Wort wird häufig in der geschriebenen Sprache verwendet

(not polite) = beleidigendes Wort

(taboo) = Fluch- oder Schimpfwort

(trademark) = das Wort ist ein Markenziechen

(dialect) = Wort im Dialekt

(loan-word) = Entlehnung aus einer anderen Sprache

(humorous) = scherzhaft verwendetes Wort

Popularność wyrazów

Najpopularniejsze słowa, na które warto zwrócić szczególną uwagę podczas nauki, oznaczone zostały za pomocą gwiazdek.

***** – 1000 najpopularniejszych wyrazów (np. yes, he, time)

**** – 2000 najpopularniejszych wyrazów (np. phone, cheap, traffic)

*** – 3000 najpopularniejszych wyrazów (np. funny, cat, apple)

** – 4000 najpopularniejszych wyrazów (np. trick, polite, angel)

* – 5000 najpopularniejszych wyrazów (np. fingernail, generosity, roundabout)

Słowniki tematyczne

Słowniki tematyczne – lista kategorii znaczeń używanych w słowniku